Khách du lịch quốc tế đến

Cơ sở lưu trú (4-5 sao)

Tổng số cơ sở lưu trú (4-5 sao):

Doanh nghiệp lữ hành quốc tế

Tổng số doanh nghiệp lữ hành quốc tế:

Hướng dẫn viên du lịch

Tổng số hướng dẫn viên du lịch:

Số doanh nghiệp gửi báo cáo thống kê du lịch

Số báo cáo thống kê du lịch theo Sở

Doanh nghiệp lữ hành

Hướng dẫn viên du lịch

Scroll to Top